کامپوزیت فلو | Competence Flow


Now go add some variable products!

موارد استفاده : پر کردن حفره های کلاس V، پر کردن حفره های کلاس های I و II، پر کردن در Anterios حفره های کلاس III و IV، پر کردن حفره های کوچک، پر شدن شکاف شکاف در دندان های مولار و پریمولار، تثبیت چسب های سرامیکی وباز سازی های کامپوزیت
بسته بندی :

ست شامل3 سرنگ 1 میل
سرنگ های 1 میل در شید های مختلف.