مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze


220,000 تومان

تصویر رنگ : مدل قیمتتعداد
مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze - %d8%b2%d8%b1%d8%af - %d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9 زرددیسک 220,000 تومان
مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze - %d8%b2%d8%b1%d8%af - %d9%81%d9%84%db%8c%d9%85-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9 زردفلیم کوچک 220,000 تومان
مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze - %d8%b2%d8%b1%d8%af - %d9%81%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7 زردفلیم متوسط 220,000 تومان
مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze - %d8%b2%d8%b1%d8%af - %da%a9%d8%a7%d9%be-%d8%b4%da%a9%d9%84 زردکاپ شکل 220,000 تومان
مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze - %d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af - %d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9 سفیددیسک 220,000 تومان
مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze - %d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af - %d9%81%d9%84%db%8c%d9%85-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9 سفیدفلیم کوچک 220,000 تومان
مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze - %d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af - %d9%81%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7 سفیدفلیم متوسط 220,000 تومان
مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze - %d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af - %da%a9%d8%a7%d9%be-%d8%b4%da%a9%d9%84 سفیدکاپ شکل 220,000 تومان
مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze - %d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c - %d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9 خاکستریدیسک 220,000 تومان
مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze - %d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c - %d9%81%d9%84%db%8c%d9%85-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9 خاکستریفلیم کوچک 220,000 تومان
مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze - %d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c - %d9%81%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7 خاکستریفلیم متوسط 220,000 تومان
مولت پرداخت کامپوزیت – Blaze - %d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c - %da%a9%d8%a7%d9%be-%d8%b4%da%a9%d9%84 خاکستریکاپ شکل 220,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 29 ژانویه, 2024

برند : Medicept Dental
ساخت : سوئیس
بسته بندی : 5 عددی